Вентилатори

Вентилаторите са машини служещи за транспортиране на газове и газови смеси. Използват се за вентилация на битови, производствени и други помещения. Намират приложение в хладилната и сушилна техника . Транспортират зърнести и прахообразни продукти като брашно , зърно , цимент , стърготини , талаш и др. .

Осигуряват приток на въздух при горивни и други технологичти процеси. Основни параметри на вентилаторите са:

1.Дебит – Q -обема въздух преминал през вентилатора за единица време. Измерва се в m3/сек. или m3/  час

2.Пълно налягане – Рt -показва нарастването на специфичната енергия на въздушната смес преминала през вентилатора. Измерва се в (Pa) Паскали.

3.Статично Налягане – Pst – представлява разликата между Pt и Pd. Pd – динамично налягане . Измерва се в Ра и характеризира кинетичната енергия на газа след вентилатора.

4. Мощност – представлява пълната мощност на електродвигателя, осигуряващ параметрите на вентилатора. Измерва се в (W) или в (kW) .

Вентилаторите се произвеждат с ляво и дясно въртене . Положението на корпуса се изпълнява по поръчка от 0 до 360. Вентилаторите се произвеждат и с други стандартни обороти , като дебита и напора се преизчисляват по формулите:     ,  където n са новите обороти.

Дебитът е основен параметър при изграждане на всяка вентилационна и климатична система. Неговата стойност може да се определи по няколко начина.

1. Като се знае колко пъти трябва да се смени въздуха в дадено помещение за един час. По долу са дадени препоръчителни стойности за различни случаи.

 • Котелни помещения 20- 25 пъти

 • Багрилни помещения / за платове / 10-15 пъти

 • Помещения за прахово боядисване 10-15 пъти

 • Машинни зали 20-30 пъти

 • Заводски халета 3-6 пъти

 • Леярни 30-40 пъти

 • Бояджийски помещения 30-60 пъти

 • Заваръчни помещения 15-30 пъти

 • За търговски цели 

 • Фурни 20-30 пъти

 • Банки 3-4 пъти

 • Кафе барове 10-15 пъти

 • Столови 5-10 пъти

 • Кина и театри 5-8 пъти

 • Конферентни зали 8-12 пъти 

 • Фоаета 3-5 пъти

 • Гаражи 6-8 пъти

 • Спортни салони 6-12 пъти

 • Фризьорски салони 10-15 пъти

 • Лаборатории 8-12 пъти

 • Тоалетни 8-15 пъти

 • Офиси 4-8 пъти

 • Библиотеки 3-5 пъти

 • Записващи студия 10-12 пъти

 • Ресторанти 6-10 пъти

 • Училищни стаи 2-4 пъти

Тези стойности не са задължителни и могат да се променят в зависимост от конкретния случай.

2. Като се знае какво количество въздух е нужно за един човек:

При нормална активност 20-25 m3 /h
При нормална активност с позволено пушене 30-35 m3 /h
За лека физическа работа 45 m3 /h
Това са минимални стойности
3. Скорост на увличане
При кухненски смукатели :
– за домашни кухни 0,15 до 0,2 m/s
-за промишлени кухни 0,2 до 0,25 m/s
При обезмасляване 0,25до 0,5 m/s
При галванизиране 0,5 до 1 m/s
Аерозолни камери 0,7 до 1 m/s
4. Скорост на транспортиране
Прах 9 m/s
Брашно 13 m/s
Дървени стърготини 15 m/s
Метален прах 15 m/s
Талаш 18 m/s
Оловен прах 20 – 25 m/s

За изчисляване на дебита трябва да се умножи скоростта по напречното сечение на тръбопровода.

Избор на вентилатор:

При избора на вентилатор трябва да се вземат предвид :

 1. Вид на обекта – промишлен , търговски , жилищен.
 2. Характеристиките на въздуха – чист въздух , въздух с прах или мазнини , димни газове , работна температура и т. н. .. .

 3. Вид на вентилационната система – нагнетателна или смукателна.

 4. Необходим дебит и налягане

 5. Тип на електрозахранването – монофазно или трифазно

 6. Изисквания за нивото на шума в и извън обекта.

За центробежните вентилатори трябва да се укаже посоката на въртене на работното колело и положението на корпуса. При дясно въртене -работното колело се върти по часовниковата стрелка погледнато от страна на засмукването , при ляво въртене – работното колело се върти обратно на часовниковата стрелка , погледнато от страната на засмукването.